En /Ja /Th

RGF is global brand of Recruit Japan


Jobs in Thailand  >  industrial  >  Sales Executive (Wire, Cable)

Sales Executive (Wire, Cable)

Sales Executive (Wire, Cable)

Conversational

industrial

sales

THB25,000 - 30,000

None

Thailand Bangkok

2022/01/15

SDG-66585

Job Detail

Sales Executive (Wire, Cable) (25K-30K) (SDG-66585)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (สาย, เคเบิล)
<Job Responsibilities>
- Organizing sales visits
- Maintain and develop good relationship with customers through personal contact or meetings or via telephone etc.
- Review their own performance and aim at exceeding their targets.
- Record sales and order information and report to the sales department.
- Issue sales related documents: PO, Quotation, Contract etc
- Provide accurate feedback on future buying trends to their respective employers.
- Must act as a bridge between the company and its current market and future markets.
- Display efficiency in gathering market and customer info to enable negotiations regarding variations in prices, delivery and customer specifications to their managers.
- Help management in forthcoming products and discuss on special promotions.
- Other as assigned

<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality, Male, 23-38 years old
- Bachelor’s degree
- At least 1 year as Sales (any industry tangible products, service are acceptable)
- Good English (Internal-client communication, documents, email)
- Driving License
- Great dealing with pressure with strong communication/ negotiation skills
- Energetic, Highly self-motivated and ambitious in achieving goals.
- Comfort to handle documents works and also visiting clients outside in upcountry

<Preferable Skill / Experience>
- Experienced in Trading company or wire/ cable products
- Early or Immediately join

Languages skills
English: Conversational Level
Japanese: None

Workplace Area: MRT Thai Cultural Center, Bangkok
Working Hour: 8:30-17:30(Mon-Fri (Saturday: None) )

About the Benefits
Salary: 25,000–30,000THB

About the company
Product & Service: Electric wires and cables, Electrical control machines and equipment
Business Type: General Trading Company; General Appliances / Electrical Equipment

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (สาย, เคเบิล) (25K-30K) (SDG-66585)
<หน้าที่ความรับผิดชอบ>
- การจัดเยี่ยมชมการขาย
- รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าผ่านการติดต่อส่วนตัว การประชุม หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
- ทบทวนผลงานของตนเองและตั้งเป้าหมายให้เกินเป้าหมาย
- บันทึกข้อมูลการขายและการสั่งซื้อ และรายงานไปยังฝ่ายขาย
- ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย: PO, Quotation, Contract เป็นต้น
- ให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวโน้มการซื้อในอนาคตแก่นายจ้างของตน
- ต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างบริษัทกับตลาดปัจจุบันและตลาดในอนาคต
- แสดงประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าเพื่อให้สามารถเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคา การส่งมอบ และข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าไปยังผู้จัดการของตนได้
- ช่วยบริหารจัดการสินค้าที่กำลังจะเข้าและหารือเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น >
- สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 23-38 ปี
- ปริญญาตรี
- การขายอย่างน้อย 1 ปี (ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ของอุตสาหกรรม บริการเป็นที่ยอมรับ)
- ภาษาอังกฤษดี (การสื่อสารภายใน-ลูกค้า เอกสาร อีเมล)
- ใบขับขี่
- รับมือกับแรงกดดันได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร/การเจรจาต่อรองที่ดี
- มีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในตนเองสูง และมีความทะเยอทะยานในการบรรลุเป้าหมาย
- สะดวกสบายในการจัดการงานเอกสารและเยี่ยมลูกค้าภายนอกในต่างจังหวัด

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่ต้องการ>
- มีประสบการณ์ในบริษัทการค้าหรือผลิตภัณฑ์สายไฟ / สายเคเบิล
- เข้าร่วมเร็วหรือทันที

ทักษะทางภาษา
ภาษาอังกฤษ: ระดับการสนทนา
ภาษาญี่ปุ่น: ไม่มี

สถานที่ทำงาน : MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม.
เวลาทำการ : 8:30-17:30 น. (จันทร์-ศุกร์ (เสาร์ : ไม่มี) )

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
เงินเดือน: 25,000–30,000THB

เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าและบริการ: สายไฟและสายเคเบิล, เครื่องและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า
ประเภทธุรกิจ: บริษัทการค้าทั่วไป; เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป / อุปกรณ์ไฟฟ้า

Recently Viewed

View all
Know us more