En /Ja /Th

RGF is global brand of Recruit Japan


Jobs in Thailand  >  technology/online  >  IT Solution Sales (Automotive & Manufacturing)

【Closed】IT Solution Sales (Automotive & Manufacturing)

【Closed】

IT Solution Sales (Automotive & Manufacturing)

Conversational

technology/online

sales

THB44,000 - 65,000

None

Thailand Bangkok

2021/11/08

SDG-63802

Job Detail

IT Solution Sales (Automotive & Manufacturing) (44K–65K) (SDG-63802)
การขายโซลูชันไอที (ยานยนต์และการผลิต)
<Job Responsibilities>
Mainly support existing Clients
- Challenge to achieve the budget of half year and yearly.
- Visit and approach to key account customers and find new prospects.
- -To provided system and supported for infrastructure, Network and Manufacturing solutions.
- Understand existing customer issues, requirement and work with solutions team to find out appropriate solutions.
- Propose our solutions to customer in order to solve their issue. - Make good relation with customer key persons.
- -Coordinate with FTPI (Thailand Productivity Institute) to provide smart factory solutions, webinar courses, training course and factory tour courses to customers.
- Create quotation and determine pricing, schedule and negotiations.
- Increase customer satisfaction and build customer royalty.
- Support and make proposal material with solution team.
- Prepare weekly and monthly reports and report to senior manager.
- Prepare and submit sales contract/ agreement.
- Request Purchasing department to issues invoice as payment condition

<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality, Male ,Female, 28 - 35 years old
- Bachelor’s Degree
- At least 5 years’ experiences in IT Solution Sales
- Experience in selling software technology, products and solution
- Experience in dealing with Automotive and Manufacturing
- Having good successful case studies in related field
- Proactive
- English is MUST (at least TOEIC 550)
- Have own car & driving's license

<Preferable Skill / Experience>
- Professional or knowledge of (DMS Dealer Management System)
- Has connection with KEY Account

Languages skills
English: Conversational Level
Japanese: None

Workplace Area: BTS Chonnonsri, Bangkok
Working Hour: 8:30-17:30(*flexible time from 7:30 – 9:00 and count 9 hrs.*)

About the Benefits
Salary: 44,000–65,000THB

About the company
Product & Service: security, telecommunications & networking, computers & server, multimedia Products, and outsourcing services
Business Type: IT Solutions / IT Consulting


การขายโซลูชันไอที (ยานยนต์และการผลิต) (44K–65K) (SDG-63802)

<หน้าที่ความรับผิดชอบ>
สนับสนุนลูกค้าที่มีอยู่เป็นหลัก
- ท้าทายให้บรรลุงบประมาณรายครึ่งปีและรายปี
- เยี่ยมชมและเข้าหาลูกค้าบัญชีหลักและค้นหาผู้มีแนวโน้มใหม่
- -จัดหาระบบและรองรับโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย และโซลูชั่นการผลิต
- ทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้าที่มีอยู่ ความต้องการ และทำงานร่วมกับทีมโซลูชันเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
- เสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลสำคัญของลูกค้า
- -ประสานงานกับ FTPI (Thailand Productivity Institute) เพื่อจัดหาโซลูชั่นโรงงานอัจฉริยะ หลักสูตรสัมมนาออนไลน์ หลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรเยี่ยมชมโรงงานให้กับลูกค้า
- สร้างใบเสนอราคาและกำหนดราคา กำหนดการ และการเจรจาต่อรอง
- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างค่าภาคหลวงของลูกค้า
- สนับสนุนและจัดทำเอกสารข้อเสนอกับทีมโซลูชัน
- จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน และรายงานต่อผู้จัดการอาวุโส
- จัดทำและยื่นสัญญา/ข้อตกลงการขาย
- ขอให้ฝ่ายจัดซื้อออกใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขการชำระเงิน

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น >
- สัญชาติไทย ชาย ,หญิง อายุ 28 - 35 ปี
- ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้าน IT Solution Sales อย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์ในการขายเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่น
- มีประสบการณ์ด้านยานยนต์และการผลิต
- มีกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
- เชิงรุก
- ภาษาอังกฤษจะต้อง (อย่างน้อย TOEIC 550)
- มีรถยนต์เป็นของตัวเองและมีใบขับขี่

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่ต้องการ>
- วิชาชีพหรือความรู้ด้าน (DMS Dealer Management System)
- มีการเชื่อมต่อกับ KEY Account

ทักษะทางภาษา
ภาษาอังกฤษ: ระดับการสนทนา
ภาษาญี่ปุ่น: ไม่มี

สถานที่ทำงาน : BTS ชลบุรี กทม.
เวลาทำการ : 8:30-17:30(*ยืดหยุ่นเวลาได้ตั้งแต่ 7:30 – 9:00 น. นับ 9 ชม.*)

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
เงินเดือน: 44,000–65,000THB

เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าและบริการ: ความปลอดภัย โทรคมนาคมและเครือข่าย คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และบริการเอาท์ซอร์ส
ประเภทธุรกิจ: IT Solutions / IT Consulting

【Closed】

Recently Viewed

View all
Know us more